Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Mesleki Mevzuat

27/01/2016 19:37:26 - 27/01/2016 19:37:26 - 1212 Okunma

Kanunlar:

3194 – İmar Kanunu

3621 – Kıyı Kanunu

2863 – Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

5366 – Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

6831 – Orman Kanunu

6292 – Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım arazilerinin Satışı Hakkında Kanun

442 – Köy Kanunu

4342 – Mera Kanunu

5403 – Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

5393 – Belediye Kanunu

5216 – Büyükşehir Belediye Kanunu

6306 – Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

6203 – Kamulaştırma Kanunu

2985 – Toplu Konut Kanunu

5737 – Vakıflar Kanunu

2510 – İskân Kanunu

5442 – İl İdaresi Kanunu

2872 – Çevre Kanunu

2634 – Turizmi Teşvik Kanunu

1380 – Su Ürünleri Kanunu

3083 – Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu

634 – Kat Mülkiyeti Kanunu

775 – Gecekondu Kanunu

2644 – Tapu Kanunu

3402 – Kadastro Kanunu

4925 – Karayolu Taşıma Kanunu

5449 – Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun

4737 – Endüstri Bölgeleri Kanunu

4562 – Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

4708 – Yapı Denetimi Hakkında Kanun

1164 – Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun

 

Yönetmelikler

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği

İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Yönetmeliği

Orman Kadastrosu ve 2B Uygulama Yönetmeliği

Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmelik

Altyapılı Arsa Üretimi ve Bu Arsaların Tahsis Yoluyla Satışına İlişkin Yönetmelik

1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 11. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği

Maden Atıkları Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

Kanun Hükmünde Kararnameler

648 – Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

planlama mevzuat kanunlar şehircilik imar kanunu

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.